Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Než si začnete hrát s ohněm je kromě bezpečnosti také dobré vědět na co si dát pozor abyste potom nebyli nemile překvapeni pokutou. Nepředpokládám že si pokyny naších zákonodárců vezmete příliš k srdci. Pokud ale zaviníte požár můžete dostat pokutu i když nezpůsobíte materiální škodu. Můžete platit za výjezd hasičů dost velkou pokutu, navíc nemusí ani hořet, stačí když nějakej starostlivej člověk zavolá hasiče a vy máte neohlášený ohýnek od kterého si připalujete. Je dobré vždycky počítat s nejhorším a mít sebou alespoň dostatek vody na uhašení a mobilní telefon. Pokud jsou v blízkosti lidé dodržujte si vždycky dostatečný odstup. Pokud je zvýšené riziko požáru ani nemyslete na to že si budete hrát s ohněm. Další všeobecně známé věci každý domyslí sám.

Výtažek ze zákona o požární ochraně:

§ 1 Úvodní ustanovení

(2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

§ 17 Základní povinnosti fyzických osob
(1) Fyzická osoba je povinna

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,

g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,

i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

(2) Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

(3) Fyzická osoba nesmí

a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,

b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy, 11)

Přestupky

§ 78

(1) Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo

a) poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

b) neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany, ačkoliv je k tomu povinen podle rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce,

c) neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany vydané podle § 88 odst. 1 písm. a),

g) nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

h) neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhůtě nesplní opatření uložená orgánem státního požárního dozoru,

i) neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoli je k tomu povinen,

k) nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení,

l) nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení,

o) provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost
požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,

p) zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání,

r) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,

s) vypaluje porosty,

t) neoznámí bezodkladně místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje požár v objektech a jiných místech, které vlastní nebo užívá,

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až l) pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. m) až z) pokutu do 25 000 Kč.
§ 79

Pokutu za přestupek podle § 78 ukládá hasičský záchranný sbor kraje, který pokutu rovněž vybírá a vymáhá podle zvláštního zákona. 7b) Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

(Zde byly vypsány pouze některé části zákona vztahující se na fyzické osoby,které považuji za související s obsahem stránek nebo důležité.)

Postih právnických osob, podnikajících fyzických osob je od 250 tisíc do miliónu korun. další zákony zde

No Comments Yet.

Leave a Reply

CzechEnglish