Informace pro požární ochranu: interiéry

Informace pro požární ochranu při Interiérovém vystoupení s ohněm skupiny firelovers

Podstata vystoupení: Skupina 2-4 účinkujících předvádí pomocí hořících nástrojů tanečně žonglérské vystoupení.
Délka vystoupení: 5-15 minut.
Princip hořáku: Tkanina z kevlaru je napuštěna hořlavinou která se při odpařování spaluje.

Náš postup při vystoupení a zacházení s hořlavinou:

 • Všechny hořáky jsou napuštěny hořlavinou před začátkem vystoupení a po oklepání přebytečného paliva je dáváme do kovové uzavíratelné nádoby ve které je přenášíme na pódium.
 • Palivo uložíme v místnosti pro to určené a do místnosti ,kde se koná vystoupení vnášíme pouze příruční láhve s 0,5 L hořlaviny pro osobu.
 • Prostor při vystoupení hlídá pověřená osoba s příručním hasícím přístrojem.
 • Pokud se vystoupení koná na více místech současně, zajistíme dostatek hasících přístrojů, aby byl pro každé místo byl určen minimálně jeden příruční hasící přístroj a jedna pověřená osoba.
 • Po ukončení vystoupení odkládáme nástroje do kovové nádoby s navlhčenou látkou ve které je v případě potřeby můžeme snadno uhasit.

Snížení možných rizik:

 • Dostatečné odvětrávání
 • Zajištění snadného odchodu ven z budovy (na terasu) a pod.
 • Dostatečná vzdálenost hořlavých věcí jako jsou látky ozdoby apod. z prostoru vyhrazeného pro vystoupení a nad ním.
 • Zajištění dostatečné vzdálenosti diváků od účinkujících minimálně 4 m.

Použité palivo: Remafluid DSP 30
Popis: čistý odmašťovač bez zápachu použitelný ve všech odvětvích potravinářského, zdravotního, zemědělského, textilního průmyslu, kde se vyžaduje absolutní bezpečnost ( ATEST NSF ) a všude tam, kde je potřeba extra rychle odmašťovat s ohledem na splnění bezpečnostních ( lidské zdraví, extrémní a vysoká hořlavost ) a enviromentálních zákonů.

 • Hořlavina 3. třídy nebezpečnosti III (hořlavé kapaliny)
 • Atest pro styk s potravinami - ATEST NSF
 • Netoxický
 • Klasifikační kód F1
 • Ident.číslo nebezpečnosti 30 (lehce hořlavá kapalina-bod vzplanutí pod 23°C
 • Doba samovznícení 205°C
 • Symbol nebezpečí – Xn (zdraví škodlivý)
 • Zápach: bez zápachu
 • Bod vzplanutí 30°C
 • Samozápalnost: 205°C
 • Skupenství ( 20°C ): kapalina

Opatření pro hasební zásah

 • Vhodná hasiva: pěna, plyn – oxid uhličitý, prášek
 • Nevhodná hasiva: voda – tříštěný proud, voda – plný proud
 • Zvláštní nebezpečí: vdechování zplodin hoření (oxid uhličitý a uhelnatý), může způsobit vážné poškození zdraví
 • Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: izolační dýchací přístroj
 • Další údaje: Uzavřené nádoby s hořlavinou v blízkosti požáru chlaďte vodou.

Nepříznivé účinky na zdraví: Vdechování par nad hodnoty překračující NPK-P může mít za
následek vznik akutní inhalační otravy. Může dojít k podráždění sliznic a dýchacích cest i k
ovlivnění centrální nerovové soustavy. Příznaky: bolest hlavy, závratě, malátnost, únava,
narkotické působení, ve výjimečných případech i bezvědomí.
Nouzové telefonní číslo: 224919293 (Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2 )

V Praze dne 2.4.2009 Tomáš Kinzel

Stáhnout jako doc

No Comments Yet.

Leave a Reply

CzechEnglish