Bezpečnost při fireshow

Nezkoušejte to pokud si nejste jistí že to zvládnete.
Mějte na vědomí že po nasáknutí může mít hořák i dvojnásobnou hmotnost.
Vyzkoušejte to nejdřív s nasáklými ale nezapálenými hořáky.Pak si připravte věci pro případ že by to nevyšlo a teprve potom zapalte hořáky.
Pokud chcete začít točit s ohněm je dobré aby měl plamen co nejnižší teplotu, ale aby nezhasínal. Kvůli možnosti spálení a také kvůli spotřebě tkaniny. Samozřejmě nikdy nebude teplota taková abyste se nespálili. Teplotu plamene určuje látka ve které je tkanina namočená. Jakou teplotu plamen bude mít můžeme přibližně určit třídou hořlavosti.Čím nižší třída tím vyšší teplota, to ale neplatí vždycky.Třídy hořlavin se určují podle teploty vzplanutí ne podle teploty plamene při hoření.
Nepoužívejte hořlaviny I.třídy (benzín,ředidlo,..) Teplota hoření je vysoká, těkavost zvyšuje nebezpečí výbuchu a při hoření vzniká hodně škodlivých látek.
Doporučuji používat petrolej čirý lampový olej nebo tekutý podpalovač. Většinou jsou to hořlaviny II , III a IV třídy.Nehrozí nebezpečí výbuchu a cena je přijatelná od 60 Kč/l.

Popáleniny

Pro tělo jsou škodlivé teploty od 52°C výše.
Hloubka popálení se obvykle hodnotí třemi stupni.

 1. stupeň - zarudnutí. Dochází k rozšíření kožních vlásečnic, vzniká nevelký otok, popálenina se rychle hojí.
 2. stupeň - puchýř. Puchýře se většinou objeví záhy po účinku tepla. Puchýřový výpotek obsahuje v podstatě plazmu, která je zpočátku čirá, ale brzo se mění v rosolovitou hmotu. Spodina puchýře je růžová, čím je postižení hlubší, tím je tmavěji červeně zabarvená.
 3. stupeň - příškvar, odúmrť. Dochází ke zničení kůže v celém rozsahu. Postiženo je i podkoží a v hloubce uložené tkáně. Na povrchu bývá kůže vyhlazena, vzhledem k odumření nervových zakončení nebývá bolest. Příškvary vznikají účinkem plamene a dotykem rozžhavených předmětů.

První pomoc při popálení

zabraňte dalšímu působení tepla (odstraňte horký předmět; vyneste postiženého z dosahu plamenů; uhaste hořící oděv; svlečte horký, opařený oděv; odstraňte šperky z postižených oblastí, prsteny z prstů); přiškvařené a zuhelnatělé zbytky oděvu neodstraňujte, pouze odstřihněte jejich volné, odstávající okraje

 • chlaďte postiženou část těla pod tekoucí studenou vodou minimálně 10-20 minut; chladit začněte co nejdříve
 • rány sterilně kryjte (kromě popálenin 1. stupně, popálemin hlavy a krku)
 • zasažené oči a ústa vyplachujte borovou vodou
 • postižené části těla znehybněte
 • přivolejte odbornou lékařskou pomoc
 • u rozsáhlých popálenin proveďte protišoková opatření
 • puchýře nepropichujte; příškvary nestrhávejte (odstřihněte jen jejich volné okraje); neaplikujte žádné masti ani zásypy

Všeobecná Laická první pomoc při otravách

Jedy nazýváme látky, které v malých nebo malých opakovaných dávkách působí na životní děje tím, že škodlivě zasahují do metabolismu, blokují přísun nezbytného kyslíku a zasahují do složitých enzymatických pochodů. Poškození zdraví vlivem jedu nazýváme otravou.

Průběh a povaha otravy závisí na druhu jedu, na jeho množství, na věku a kondici otráveného, na době působení a také na cestě, kterou jed do organismu pronikl. Podle cesty, kterou škodlivina do těla vstupuje, rozeznáváme otravy

 • cestou zažívacího ústrojí,
 • cestou dýchacího ústrojí (inhalační),
 • přestupem kůží a sliznicemi.
  Podle rychlosti účinku dělíme otravy na akutní (prudké) a chronické (vleklé). Účinky jedů na organismus jsou jak všeobecné (dusivé, dráždivé, alergizující apod.) tak systémové (jedy nervové, krevní.)
  První zásadou pomoci otrávenému je zamezit styku postiženého s otravnou látkou, zajistit otrávenému tělesný a duševní klid, zabránit jeho prochlazení; zachránci však musí myslet i na vlastní bezpečnost, tj. použít vhodných osobních ochranných pomůcek a jištění.
  Při nadýchání se škodlivin je nutné co nejrychleji vynést postiženého ze zamořeného prostoru případně vyvětrat. Otrávený je často ohrožen rozvojem otoku plic, potřebuje být v klidu a tělesně se nenamáhat. Pokud je postižený v bezvědomí, ukládáme jej do stabilizované polohy, zajistíme proti prochladnutí, kontrolujeme jeho životní funkce, případně zahájíme jeho oživování (umělé dýchání a nepřímou masáž srdce).
  Při akutní otravě požitím jedu je nutné co nejrychleji vyvolat zvracení a odstranit tak škodlivinu z trávicího ústrojí. Před tím podáme postiženému asi půl litru vody, případně s rozmíchaným aktivním uhlím (Carbosorb, Carbotox, Carbo medicinalis) - vyvolat zvracení je pak jednodušší. Tento postup můžeme několikrát opakovat. Dbejte toho, aby postižený nevdechl zvratky. Aktivní uhlí nepodáváme při požití žíravin, neboť začernění sliznic způsobí obtížné vyšetření jejich stavu a poškození.
  Zvracení nevyvoláváme u bezvědomých a rovněž při požití žíravin, neboť hrozí proděravění jícnu při opakovaném účinku žíraviny, dále u látek tvořících pěnu (saponáty) a u požití benzinu, petroleje, nafty, minerálních olejů.
  Po jedné až dvou hodinách nemá zvracení velký efekt, neboť jed již nemusí být v žaludku.
  Na místě otravy se snažíme zajistit zbytky obalů (otravy léky) a rovněž zajistíme zvratky (otravy houbami) pro urychlení rozhodnutí jaké protijedy a léčbu nasadit. Nepodáváme rovněž tradované "protijedy" jako mléko, alkohol, olej apod., které mohou spíše uškodit. Koncentrovaný (tvrdý) alkohol může být prospěšný pouze u otravy glykoly (brzdová kapalina) nebo metylalkoholem.
  Rovněž v tomto případě postiženého v bezvědomí ukládáme do stabilizované polohy, zajistíme proti prochladnutí, kontrolujeme jeho životní funkce, případně zahájíme jeho oživování (umělé dýchání a nepřímou masáž srdce).
  Při zasažení kůže spočívá zamezení účinku škodliviny v odstranění nasáklého oděvu a oplachování zasaženého povrchu těla vodou, podle možnosti teplou. Svlékání resp. odstraňování potřísněného oděvu provádíme tak, abychom nezamořili nezasažené části těla a rovněž oplachování vodou provádíme tak, aby znečistěná voda nestékala na další části těla.
  Zvláštní péči musíme věnovat zasaženým očím. Oči vyplachujeme čistou vodou po dobu 10 až 30 minut tak, aby voda nestékala do úst nebo druhého oka. Pozornost věnujeme tomu, aby byla oční víčka dostatečně rozevřena.

Při otravách vždy zajistíme lékařské vyšetření, případně ošetření, neboť u mnoha škodlivin se mohou projevit závažná postižení až po určité době latence. Laická první pomoc při otravách

Zprávy z nemocnice po nezdařeném pokusu

Pneumonie polykačů ohně není vzácností

Šandor, P., Turčáni, P., Skřičková, J., Hrazdirová, A.

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno-Bohunice, ČR

Úvod: Aspirační pneumonie je vyvolána aspiraci žaludečního obsahu, cizích těles,
živočišných a mineralních olejů. Nejčastěji k tomu dochází u osob v bezvědomí, při
intoxikaci, poruchách polykacího aktu, p?i onemocnéních horního úseku trávicího
traktu a při intubaci. Preferenční oblast, ve které pak pneumonie vzniká je pravý dolní
lalok. Rychlé šíření po celých plicích s édemem nebo rozvojem ARDS není vzácnosti.
Sekundárně může dojít také k tvorbě abscesu, empyému nebo píštelí. Pokud dojde
k aspiraci bakterií, tak nejčastejšími patogeny jsou anaeroby, dále St. influenzae
a gramnegativní střevní baktérie.
U některých nemocných může dojít k aspiraci cizího tělesa a následnému rozvoji
pneumonie. Další skupinu tvoří lipoidní pneumonie, které vznikají jednorázovým nebo
opakovaným vdechnutím minerálních a rostlinných olejů. Dříve to byly nejčastéji
nosní kapky u dětí a laxativa u dospělých.
V poslední době se pro určité lipoidní pneumonie objevuje název "pneumonie
polykačů ohně", protože k poškození dochází při vdechnutí ropných produktů
používaných při atraktivní produkci "polykačů ohně". Při aspiraci dochází k rozvoji
chemické pneumonitidy s různou symptomatologií a variabilním klinickým průběhem.
Vlastní pozorování: V naší práci prezentujeme kasuistiky 2 nemocných, kteří byli
léčeni v posledních 2 letech na naší klinice pro "pneumonii polykačů ohně".

Pacient 1: Nemocný vdechl bezbarvý lampový olej, po 10 hodinách začal kašlat,
objevili se bolesti na hrudníku, začal vykašlávat sputum s nitkami krve a měl teplotu.
Na skiagramu hrudníku se zobrazuje parakardiálně oboustranně zastínění charakteru
zánětlivé infiltrace. Zahájili jsme léčbu antibiotiky (amoxicilin potencovaný kys.
klavulanovou), kortikoidy, pro bolesti podávána analgetika. Kontrolní skiagram
hrudníku je beze změny, zánétlivé markery nepoklesly. CT vyšetření plic (provedené
25 den hospitalice) potvrzuje vpravo ve středním a vlevo v dolním laloku zánětlivou
infiltraci, vlevo dutinovou formaci. Po 12 dnech léčby amoxicilínem potencovaným
kyselinou klavulanovou pokračujeme v léčbé klaritromycínem 12 dnů. Kontrolný
skiagram hrudníku opět nevykazuje regresi. Modifikujeme ATB léčbu, nasadili jsme
2-kombinaci ciprofloxacín a klindamycín, kterou podáváme celkovou dobu 21 dnů, po
15 dnes léčby je pacient afebrilní, skiagram hrudníku vykazuje regresi.

Pacient 2: Nemocný vdechl lampový olej. Za 4 hodiny se objevila dušnost, průjem,
zvracení, vysoká teplota, bolesti na hrudníku. Na skiagramu hrudníku byla patrna
oboustranná infiltrace zánětlivého charakteru. Léčen kombinovanou antibiotickou
léčbou (ampicilínsulbaktam + ciprofloxacín), podávány kortikoidy. Pro přetrvávající
febrilie byla změněna ATB léčba, ampicilínsulbaktam byl 8. den vysazen, do léčby byl
přidán klindamycín. Při kombinované ATB léčbě (ciprofloxacín 16 dní, klindamycín
11 dní) došlo k poklesu zánětlivých markerů a k poklesu teplot. Kontrolní skiagram
hrudníku vykazuje regresi.
Závěr: V našem sdělení chceme upozornit na to, že s "pneumonií polykačů ohně" se
můžeme setkat, a proto na ni musíme v diferenciální diagnostice myslet. Naše
kasuistiky ukazují na komplikovaný průběh tohto onemocnění a časté terapeutické
rozpaky.

Můj zážitek:

Měl jsem na těle už desítky popálenin rukou ramen boku...
I po 8mi letech točení s tyčí se dělají chyby. Jedna pro mě byla dost bolestivá.Velký štěstí že jsem stihl zavřít oko a víčko mi ho zachránilo. Od tý doby nosím brýle na každý točení.Což vřele doporučuju.

Foceno: 21.9.08

Video člověka který zkoušel plivat

 

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

CzechEnglish